Khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc chính là vấn đề Biển Đông

doc bao truc tuyen

Khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc chính là vấn đề Biển Đông

Chia sẻ với báo chí bên lề Đại hội XII, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, quan hệ giữa Việt nam và Trung Quốc trên các lĩnh vực là phát triển...

Nhưng điều đó không có nghĩa không có vấn đề khác biệt và sự khác biệt hiện nay giữa hai nước chính là là giải quyết vấn đề Biển Đông.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời phỏng vấn.

Phóng viên: Cuộc cạnh tranh chiến lược các nước lớn ở khu vực có ảnh hưởng thế nào đối với công tác đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, thưa Phó Thủ tướng?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh:

Một trong những vấn đề tình hình thế giới hiên nay là sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn, mà đã cạnh tranh ảnh hưởng thì sẽ có cọ xát về mặt lợi ích chiến lược, lợi ích an ninh, kinh tế.

Nếu các nước không giữ được độc lập tự chủ mà nghiêng bên này, nghiêng bên kia thì sẽ tạo ảnh hưởng đến môi trường an ninh của chúng ta. Chính vì vậy, Đại hội Đảng nêu rất rõ mục tiêu của chúng ta thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, có nghĩa là chúng ta quan hệ với tất cả các nước.

Một trong những thành công rất lớn là chúng ta 5 năm qua là đã xây dựng được một khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với tất cả các nước quan trọng nhất. Điều đó cho thấy chúng ta có chính sách đúng đắn, ngoài ra cũng thể hiện vị thế của Việt Nam tăng nên các nước mới thiết lập quan hệ đối tác với Việt Nam, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện.

Phóng viên: Chính sách đối ngoại là nối dài của chính sách đối nội. Trong tình hình thế giới và khu vực như thế thì câu chuyện trong nước sẽ ra sao?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh:

Trong chính sách phát triển đất nước, chính sách đối ngoại góp phần tạo dựng môi trường để cho phát triển trong nước, mở rộng quan hệ với các nước để tăng cường quan hệ chính trị, tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế - thương mại đầu tư. Đó là việc phục vụ cho phát triển nội lực của đất nước.

Người ta hay nói chính sách đối ngoại là nối dài của chính sách đối nội, nhưng nói điều đó cũng chưa hoàn toàn đúng nghĩa, mà chính sách đối ngoại là một phần trong chính sách đường lối phát triển của đất nước.

Phóng viên: Chúng ta đã ký kết rất nhiều Hiệp định đối tác chiến lược với các nước. Phó Thủ tướng có thể phân tích những lợi ích thật sự và mối liên kết với đối tác ấy thực chất như thế nào?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh:

Hiện nay ta thiết lập được 15 đối tác chiến lược và 10 đối tác toàn diện. Nếu nhìn riêng rẽ những lợi ích cụ thể mà đối tác này, đối tác kia mang lại thì không thể thấy được. Nhưng nhìn lại tổng thể chính sách đối ngoại của một đất nước có thể thấy, nếu chúng ta xây dựng được càng nhiều bạn mà bạn bè mang tính tin cậy cao về chính trị, hợp tác tốt về quân sự- quốc phòng- an ninh, quan hệ kinh tế - thương mại được mở rộng thì cái đó là tổng hòa của các mối quan hệ sẽ tạo được đất nước đó có được môi trường với các nước.

Tất cả các nước dù lớn hay nhỏ, ngoài thách thức bên trong thì có những tác động bên ngoài liên quan chủ quyền, lãnh thổ, liên quan vị thế, đến quan hệ của từng nước. Nếu chúng ta có được quan hệ trong một khuôn khổ thì rõ ràng chúng ta giữ được quan hệ, tạo nền tảng về chính trị.

Phóng viên: Quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc cũng được ký lâu rồi nhưng dường như chưa đi vào thực chất, thưa Phó Thủ tướng?
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh:

Chúng ta đã xây dựng được quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc và vừa qua lại nâng lên đối tác chiến lược toàn diện. Chúng ta xây dựng được quan hệ về chính trị, quan hệ đối tác kinh tế- thương mại, bạn hàng lớn nhất của chúng ta cho đến nay.

Vì thế nói không thúc đẩy được quan hệ là không đúng. Quan hệ với Trung Quốc trên các lĩnh vực là phát triển nhưng điều đó không có nghĩa tất cả các quan hệ không có vấn đề khác biệt. Khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc chính là giải quyết vấn đề Biển Đông. Chúng ta khẳng định chủ quyền của chúng ta ở Hoàng Sa, Trường Sa và vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta.

Trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược, chúng ta giải quyết các vấn đề trong đó có vấn đề chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, thương lượng thông qua hòa bình.
Hải Triều / Congan.com.vn

Bạn đã xem chưa